Експертна оценка на недвижими имоти

Оценители.нет
2008 © Всички права запазени.

 

 

Оценители.нет Експертна оценка на недвижими имоти

УСЛУГИ

Оценители.нет Ви предлага един съвременен начин за оценка на Вашите имоти, при който повечето от етапите на услугата се извършват и следят от Вас ONLINE:

 1. Подаване на заявка за оценка - ONLINE
 2. Оглед на имота от лицензиран оценител - НА МЯСТО (при 30% авансово плащане на цената за услугата)
 3. Следене на изпълнението на оценката - ONLINE
 4. Получаване на готовия оценителски доклад - ONLINE (при окончателно плащане на услугата)

Експертната оценка на недвижими имоти от Оценители.нет може да ви
послужи за:

 • Счетоводни нужди - при преоценка на недвижими имоти в баланса на предприятия и фирми, съгласно Закона за счетоводството
 • Учредяване на вещни права - при оценка на право на строеж, идеални или реални части от имоти, за нуждите на строителни предприемачи
 • Инвестиционен проект - при експертна оценка на терени с потенциал за бъдещо застрояване и развитие
 • Покупка на имот - при определяне на реалната пазарна цена на имота, който планирате да закупите
 • Наемане на имот - при оценка на реалната наемна стойност на имота, в зависимост от условията на договора за наем
 • Застраховка на имоти - при определяне на застрахователната стойност на недвижими имоти при застрахователни сделки
 • Делба на имоти - за оценка на идеални части на имоти при съдебна или доброволна делба между съсобственици
 • Съдебни спорове - за определяне на пазарната стойност на имоти, обект на съдебни спорове или други съдебни производства (само за гр.София)
 • Принудително изпълнение - за определяне на ликвидационната стойност на имоти, подлежащи на публична продажба чрез съдия-изпълнител
 • Лични нужди

Оценители.нет се придържа стриктно към националните стандарти за бизнес оценяване, съгласно "Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители" и използва всички световно признати Методи за пазарна оценка на имоти.

Заявка за оценка на имот Стани партньор Спечели пари