Експертна оценка на недвижими имоти

Оценители.нет
2008 © Всички права запазени.

 

 

Оценители.нет Експертна оценка на недвижими имоти

РЕЧНИК

Вижте някои основни термини, използвани при изготвянето на оценителски доклади съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (приета с ПМС № 113 от 31.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 57 от 11.06.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г.)

Дата на оценителския доклад. Датата на изготвяне на доклада. Може да съвпада или да бъде различна от датата на експертната оценка.

Дата на оценката (ефективна дата). Датата, към която се отнася и е валидно становището на оценителя за стойността.

Дисконтиране. Процес на превръщане на парични суми, подлежащи на получаване или изплащане в бъдеще, в стойност към определен момент.

Икономически живот. Периодът от време, през който дадена собственост може да генерира икономически ползи.

Капитализиране. Превръщането на приход в стойност.

Метод за оценяване. Специфична процедура, прилагана за определяне на стойност в рамките на един подход.

Нова възпроизводителна (репродуктивна) стойност. Размерът на разходите към датата на оценката за възпроизводство (дублиране) на идентичен на оценявания актив.

Нова заместителна (възстановителна) стойност. Разходите към датата на оценката за аналогичен нов актив, имащ най-близката еквивалентна полезност до тази на оценявания актив.

Норма на възвръщаемост. Размер на реализиран или очакван доход от една инвестиция, изразен като процент от тази инвестиция.

Норма на дисконтиране. Норма на възвръщаемост, използвана за преобразуване на парични суми, подлежащи на изплащане или получаване в бъдеще, в стойност към определен момент.

Норма на капитализация. Делител (обикновено изразяван като процент), използван за преобразуване на доход в стойност.

Оценител. Лице, притежаващо лиценз за експертна оценка, издаден по съответния ред.

Оценителски доклад (доклад за оценка). Писмена форма на представяне становището на оценителя за стойността на обекта на експертната оценка.

Оценяване. Действието или процесът за определяне на стойност.

Подход за оценяване. Принципен начин за определяне на стойност чрез използване на един или повече конкретни методи за оценка.

Собствен капитал. Размерът на дела на собственика от имуществото след изваждане на всички задължения.

Справедлива пазарна стойност (пазарна стойност). Стойността, изразена в паричен еквивалент, срещу която едно имущество би сменило собственика си, преминавайки от ръцете на желаещ и добре информиран продавач в ръцете на желаещ и добре информиран купувач, в условията на конкуренция на открит (свободен) пазар, като никоя от страните не действа под натиск или принуда и достатъчно добре познава всички имащи отношение факти.

Стойност. Стойността не представлява исторически факт, а е експертна оценка за ценността на конкретен обект (предприятие, актив, услуга) в конкретния момент от време. В икономически аспект стойността изразява пазарния поглед върху изгодата, която има собственикът на даден обект към момента на оценката.

Цена. Парична сума, поискана, предложена или заплатена за определен обект (актив). Тя е исторически факт, независимо дали е обявена, или е останала в тайна, и се отнася към определен момент и място. В зависимост от финансовите възможности, мотиви или особени интереси на конкретен купувач и продавач заплатената цена може да не съответства на стойността, приписвана на обекта от други хора.

Чист доход (печалба). Приходи минус разходи, данъци и такси.

Заявка за оценка на имот Стани партньор Спечели пари