Oceniteli.net

Експертни оценки на недвижими имоти

Оценка на стойността на недвижими имоти, земеделски земи и машини и съоръжения

ЗАЯВКА ЗА ОЦЕНКА

Подайте заявка за оценка като попълните нашия онлайн формуляр и ще се свържем с вас по имейл или телефон

ОГЛЕД

Член на нашия екип ще посети недвижимия имот, земеделската земя или съоръжението, за да направи оглед

ИЗГОТЯВНЕ НА ДОКЛАД

Ще получите доклад с експертната оценка на стойността на вашия обект, съобразен с вашите нужди

Услуги

Оценки на недвижими имоти

Жилищни сгради, къщи, офиси, магазини, складове, промишлени бази и други

Оценки на земеделски земи

Ниви, лозя, пасища, овощни градини, трайни засаждения и други

Оценки на машини и съоръжения

Моторни превозни средства, строителна техника, селскостопански машини и други

Кои сме ние?

е компания за експертни оценки. Ние се придържаме стриктно към националните стандарти за бизнес оценяване, съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители

Цели на оценката

Счетоводни нужди

При преоценка на недвижими имоти в баланса на предприятия и фирми, съгласно Закона за счетоводството

Наемане на имот

При оценка на реалната наемна стойност на имота, в зависимост от условията на договора за наем

Принудително изпълнение

За определяне на ликвидационната стойност на имоти, подлежащи на публична продажба чрез съдия-изпълнител

Делба на имоти

За оценка на идеални части на имоти при съдебна или доброволна делба между съсобственици

Инвестиционен проект

При експертна оценка на терени с потенциал за бъдещо застрояване и развитие

Покупка на имот

При определяне на реалната пазарна цена на имота, който планирате да закупите

Съдебни спорове

За определяне на пазарната стойност на имоти, обект на съдебни спорове или други съдебни производства

Учредяване на вещни права

При оценка на право на строеж, идеални или реални части от имоти, за нуждите на строителни предприемачи

Застраховка на имоти

При определяне на застрахователната стойност на недвижими имоти при застрахователни сделки

Лични нужди

Когато имате нужда да познавате точната цена на своя имот или земеделска земя

Подайте своята заявка за оценка
с няколко клика онлайн.

Защо да изберете нас

Професионализъм

Ние се придържаме към всички национални и международно признати методи за оценяване

Дигитализация

По желание на клиента изпращаме оценката по имейл подписана с квалифициран електронен подпис

Комуникация

Комуникираме бързо и ясно с вас, за да разберем вашите нужди и да проведем оглед на място

Опит

Имаме над двадесет години професионален опит на пазара на недвижими имоти в България

При този метод за оценка стойността се определя чрез пряко сравнение на оценявания имот с други подобни недвижими имоти, разположени в близост до него или в сходен ценови район, които са били оферирани, продадени или наети в рамките на шест месеца до една година от датата на експертната оценка.

Този метод се основава на капитализация на очакваните чисти парични потоци, които биха могли да се генерират от оценявания недвижим имот по време на неговата експлоатация. При определянето на справедливата пазарна стойност на имота се изхожда от трайно реализирания чист годишен приход при условията на правилно стопанисване и поддръжка (при недвижимите имоти обикновено се изхожда от хипотезата за отдаване на имота под наем при пълна пазарна стойност). 

Разходния подход се основава на схващането, че участниците на пазара свързват стойността с разходите, т.е. стойността на собствеността се получава като към настоящите разходи за изграждане на имота се прибави изчислената стойност на земята и се приспадне стойността на амортизация на имота.

Повече от 20 години
професионален опит

Заявете оценка

Имате нужда от оценка на недвижим имот, земеделска земя или машини и съоръжения? 

Попълнете нашия формуляр за запитване и ще се свържем с вас по имейл или телефон, за да обсъдим нуждите ви и да организираме оглед на място.

Пишете ни

info@oceniteli.net

Попълнете заявка