Oceniteli.net

Речник

Разберете какво означават основните термини, които ще намерите във вашата оценка

Датата на изготвяне на доклада. Може да съвпада или да бъде различна от датата на експертната оценка.

Датата, към която се отнася и е валидно становището на оценителя за стойността.

Процес на превръщане на парични суми, подлежащи на получаване или изплащане в бъдеще, в стойност към определен момент.

Периодът от време, през който дадена собственост може да генерира икономически ползи.

Превръщането на приход в стойност.

Специфична процедура, прилагана за определяне на стойност в рамките на един подход.

Размерът на разходите към датата на оценката за възпроизводство (дублиране) на идентичен на оценявания актив.

Разходите към датата на оценката за аналогичен нов актив, имащ най-близката еквивалентна полезност до тази на оценявания актив.

Размер на реализиран или очакван доход от една инвестиция, изразен като процент от тази инвестиция.

Норма на възвръщаемост, използвана за преобразуване на парични суми, подлежащи на изплащане или получаване в бъдеще, в стойност към определен момент.

Делител (обикновено изразяван като процент), използван за преобразуване на доход в стойност.

Лице, притежаващо лиценз за експертна оценка, издаден по съответния ред.

Писмена форма на представяне становището на оценителя за стойността на обекта на експертната оценка.

Действието или процесът за определяне на стойност.

Принципен начин за определяне на стойност чрез използване на един или повече конкретни методи за оценка.

Размерът на дела на собственика от имуществото след изваждане на всички задължения.

Стойността, изразена в паричен еквивалент, срещу която едно имущество би сменило собственика си, преминавайки от ръцете на желаещ и добре информиран продавач в ръцете на желаещ и добре информиран купувач, в условията на конкуренция на открит (свободен) пазар, като никоя от страните не действа под натиск или принуда и достатъчно добре познава всички имащи отношение факти.

Стойността не представлява исторически факт, а е експертна оценка за ценността на конкретен обект (предприятие, актив, услуга) в конкретния момент от време. В икономически аспект стойността изразява пазарния поглед върху изгодата, която има собственикът на даден обект към момента на оценката.

Парична сума, поискана, предложена или заплатена за определен обект (актив). Тя е исторически факт, независимо дали е обявена, или е останала в тайна, и се отнася към определен момент и място. В зависимост от финансовите възможности, мотиви или особени интереси на конкретен купувач и продавач заплатената цена може да не съответства на стойността, приписвана на обекта от други хора.

Приходи минус разходи, данъци и такси.

Имате нужда от експертна оценка?

Попълнете нашия онлайн формуляр и ще се свържем с вас, за да обсъдим нуждите ви.

Имате нужда от експертна оценка?